GÜNEŞ SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Kuruluş

Madde 1 - Bu ana sözleşme hükümlerine göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu' nun “ani” surette kuruluş hakkındaki hükümleri uyarınca anonim şirket kurulmuştur.


Kurucular

Madde 2 - Şirketin kurucuları aşağıda adı ve ünvanları, ikametgahları ve uyrukları yazılı olanlardır.

 • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere, Ankara
 • Toprak Mahsulleri Ofisi, Vekaletler, Ankara
 • İstanbul Bankası T.A.O. Necatibey Cad. 28-30 Galata, İstanbul
 • Sabahattin Tulga, Bahçelievler 7.Cadde 54/4, Ankara
 • Suat Bolayır, Sümer Sokak 8/10 Yenişehir, Ankara

 

Ünvan

Madde 3 - Şirketin adı Güneş Sigorta A.Ş. dir. Bu ünvan Ana Sözleşme' nin Aşağıdaki maddelerinde Şirket sözcüğü ile belirlenmiştir.

 

Şirketin Merkezi

Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Güneş Plaza, No:110, Büyükdere Caddesi, Esentepe, Şişli, İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Türkiye'nin her yerinde, yabancı memleketlerde, Yönetim Kurulu Kararıyla kanuna uygun şekilde bölge Müdürlükleri, şube ve irtibat büroları ile acentelikler ihdas edebilir.

 

Amaç ve Konu

Madde 5 - Şirketin başlıca kuruluş amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na uygun şekilde 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde her tür sigortacılık faaliyetinde bulunmaktır. Şirket, bu amacını gerçekleştirebilmek için yürürlükteki mevzuata uygun olarak bütün mali ve ticari işlemleri yapabilir ve özellikle aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

a) Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde ve yabancı memleketlerde her türlü sigorta, koasürans, reasürans ve retrosesyon işlemleri yapmak,

b) Yerli sigorta ve reasürans şirketlerinin mümessilliğini ve umumi acenteliğini yapmak ve her türlü sigorta ve reasürans işlemlerine aracılık etmek,

c) Şirket amacını gerçekleşebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, şirketler kurmak, kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek, bunların ve genel olarak anonim şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini ilgili Bakanlığın tespit ve kabul edeceği şekil ve miktarda ve devlet istikraz tahvilleri ile Hazinece ve Hazine kefaletiyle çıkarılan her nevi tahvil ve bonoları aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla alıp satmak;

d) İştigal konusu ile ilgili her türlü menkul ve gayrimenkuller almak, satmak, devir ve ferağ etmek, işletmek, kiraya vermek, başkaları lehine rehin, ipotek ve diğer hakları tesis ve fek etmek ve diğer her türlü aynî ve şahsî tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak;

e) Şirket amacı dahilinde iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar, mal ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri krediler temin etmek ve sözleşmeler yapmak;

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan kararların uygulanabilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu ile yasaların öngördüğü diğer mercilerden gerekli izin alınacaktır.

 

Şirketin Süresi

Madde 6 - Şirketin süresi kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

 

Sermaye ve Pay Senetleri

Madde 7 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 12.01.1995 tarih ve 47 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 540.000.000.-(Beşyüzkırkmilyon) Türk Lirası(TL) olup her biri 1.-(Bir) Türk Lirası(TL) nominal değerde 540.000.000 (Beşyüzkırkmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 - 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 540.000.000.- (Beşyüzkırkmilyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Bir payın nominal değeri 10.-(On) Kuruş (KR) iken 1.-(Bir) TL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 10.-(On) Kuruş (KR) nominal değerli 10 adet pay, 1.-(Bir) TL nominal değerli 1 adet pay ile değiştirilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2017–2021 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarılmasına pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

 

Menkul Değerler İhracı

Madde 8 - Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek menkul değerler ve kıymetli evrak ihraç edebilir, yatırım fonları kurabilir. Bu Madde kapsamındaki menkul kıymetlerden SPK mevzuatı uyarınca, ihracı mümkün olanlar Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 9 - Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sigorta mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek Genel Müdür dahil sekiz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Şirketin Genel Müdürü Yönetim Kurulu' nun doğal üyesidir ve oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu Üyeleri bir yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin miktarını, Genel Kurul tayin eder. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim Kurulunda herhangi bir üyelik açılırsa, Yönetim Kurulu, adaylar arasından kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer. Bu şekilde seçilen üye ilk toplanacak Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür ve Genel Kurulca seçimin onayı halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

 

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili

Madde 10 - Yönetim Kurulu, seçilmesini müteakip kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

 

Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Çoğunluğu

Madde 11 - Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin lüzumuna göre Başkanlığın daveti ile veya bir yahut daha fazla üyenin yazılı isteği ile ve ayda bir defadan aşağı olmamak üzere toplanır. Toplantılar, şirket merkezinde veya kararlaştırılan diğer bir mahalde yapılır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu kararlarının geçerli olabilmesi için üyelerin çoğunluğunun toplantılara katılması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bu kural, Yönetim Kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde, görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Şirketin önemli nitelikte işlemleri ile ilişkili taraf işlemlerinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

 

Şirketin Yönetim Temsil ve İlzamı

Madde 12 - Şirket Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulunca Şirket adına imza koymaya yetkili kılınan kişilerin, yetki ve imza örnekleri Ticaret Sicilinde tescil ve ilân olunduktan sonra, Şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin Şirket ünvanı altına koydukları imzaları ile Şirket ilzam olunur.

 

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 13 –

Yönetim kurulu ve üst yönetim kendi görev alanında, kanun ve ana sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisine bırakılmış bulunanlar dışında, Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

İlgili mevzuatta öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir:

a) Genel Kurulun bütün kararlarını uygulamak ve sonuçlandırmak,

b) Genel Kurulu bu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak toplantıya davet etmek ve gündemini hazırlamak,

c) Ana Sözleşmede yapılacak her nevi değişiklik ve yeni maddeler ilavesi hakkında Genel Kurula teklifte bulunmak,

d) Kanunlar gereğince tutulması lazım gelen defterlerin usulüne uygun olarak tutulmasını, aylık mizanlar ile yıllık bilanço, kâr ve zarar hesaplarının çıkarılmasını sağlamak ve bunları inceleyip gereken kararları almak,

e) Her hesap yılı sonunda, bilançodan başka şirketin ticari, mali, iktisadi durumunu ve yapılan işlerin özetini gösterir yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, kurumsal yönetim açıklamasını düzenlemek ve Genel Kurula sunmak,

f) Şirketin yıllık genel idare giderlerini ve kadrolarını tespit etmek

g) Amortismanların şekil ve süreleri, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetleri ve fevkalâde ihtiyat akçesinin kullanılış tarzı hakkında Genel Kurula tekliflerde bulunmak,

h) Şirketin yıllık faaliyet ve esaslarını ihtiva etmek üzere hazırlanacak iş programını tasdik ve gereği halinde bu programda değişiklik yapmak,

ı) Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda nama yazılı hisse senetleri ihraç ederek, Çıkarılmış Sermayeyi arttırmak ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmek,

j) İtibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar almak,

k) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki sigorta mevzuatı ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve borçlanma senedi ihraç etmek,

l) Bölge Müdürlükleri, Şubeler, irtibat büroları, acentelikler ve mümessillikler kurmak, yetki ve faaliyet sahalarını tespit etmek ve bunları kapatmak ve tasfiye etmek,

m) Şirketin iç yönetmeliklerini tanzim etmek,

n) Şirket adına gayrimenkul almak, satmak, kiralamak, leasing sözleşmeleri yapmak,

o) Resmi dairelerle, hakiki ve hükmi şahıslar, müesseseler, meclisler, mahkemeler, idari ve kazai tüm merciler nezdinde Şirketi temsil etmek, gereğinde sulhe, ibraya ve tahkime başvurmaya karar vermek,

p) Murahhas üye ve Genel Müdür seçmek, yetkilerini tayin etmek ve azil etmek,

r) Türk Ticaret Kanununun ve diğer kanunların Yönetim Kuruluna tevdi ettiği diğer görevleri de yerine getirmek yükümlülüğündedir.

 

Yönetim Yetkisinin Devri

Madde 14 -

Yönetim Kurulu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 367 nci maddesine uygun olarak bir iç yönerge düzenleyerek, yönetim yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Ancak, bu iç yönergede Şirket’in yönetiminin düzenlenmesi; bunun için gerekli olan görevlerin, tanımların, yerlerin gösterilmesi, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunun belirlenmesi gerekir.

 

Yönetim Kurulu Komiteleri

Madde 14/A –

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla denetim komitesi, kurumsal yönetim komitesi ve sair komiteler kurabilir.

Denetim komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi

Madde 14/B -

Şirket ve organları Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelere titizlikle uymaya gayret eder. Uyulması zorunlu olan ilkeler dışındaki ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ilişkin bilgileri içeren tek taraflı irade beyanı ve varsa buna ilişkin uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve durum kamuoyuna açıklanır.

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek yanında, aday gösterme komitesi ve ücretlendirme komitesi olarak da faaliyet gösterir.

Bu kapsamda, kurumsal yönetim komitesi, aşağıda sayılan görevleri yerine getirir:

a) Kurumsal Yönetim Komite, Uyulması zorunlu olan ilkeler dışındaki ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur; pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Komitenin hazırlayacağı kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu yıllık faaliyet raporunda yer alır ve kamuoyuna açıklanır.

b) Aday Gösterme Komite, yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar; yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar; yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

c) Ücretlendirme Komite, yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri tespit eder; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

 

Denetim Komitesi

Madde 14/C –

Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Madde 14/D –

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

 

Bağımsız Denetim

Madde 15 -

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuata uygun olarak her yıl bir bağımsız denetim kuruluşunu seçer. Bağımsız denetim kuruluşunun görevleri için ilgili mevzuat hükümleri esas alınır.

 

Genel Kurul

Madde 16 -

Pay sahipleri, Şirket işlerine ilişkin haklarını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 407 ve devamı maddeleri uyarınca Genel Kurul’da kullanırlar. Genel Kurul olağan ve olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 409, 413 ve 418 nci maddelerinde yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları, Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından tayin edilen bir yerde yapılır.

 

Genel Kurulun Yetkileri

Madde 17 –

 • İlgili mevzuatta öngörülmüş bulunan devredilemez görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, genel kurul aşağıdaki görev ve yetkileri haizdir.
 • Gerektirdiği takdirde Yönetim Kuruluna özel yetkiler vermeye ve bunların şartlarını belirtmeye,
 • Yönetim Kurulunun Şirket işleri hakkında verdikleri raporlarda, bilanço, kâr ve zarar hesabı üzerinde görüşme açıp bunları kabul veya reddetmeye veya yeniden tanzimini kararlaştırmaya,
 • Yönetim Kurulunu ibra etmeye veya sorumluluğuna karar vermeye,
 • Yönetim Kurulu Üyelerini seçmeye, ücretlerini tespit etmeye, gerekirse bunları azle ve yerlerine başkalarını seçmeye,
 • Yönetim Kurulu üyelerinin Genel Kuruldan izin almaları gereken işler hakkında karar vermeye,
 • 13. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla şirketin menkul kıymet çıkartabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,
 • Amortismanları karara bağlamaya, sabit kıymetler karşılıklarına ayrılacak safi kâr nispetini tespit etmeye, fevkalâde ve adi ihtiyat akçesi hakkında kararlar vermeye,
 • Şirketin idaresi ve Ana Sözleşmenin uygulanması konusunda gündemde bulunan işler hakkında karar vermeye,
 • Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirketin Kayıtlı Sermaye sistemine geçmesi ve Kayıtlı Sermaye tavanının tespitine, Çıkarılmış Sermayesinin arttırılması için Yönetim Kuruluna yetki vermeye,
 • Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde ayni hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK’ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.
 • Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararları almaya,
 • Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde diğer kararları da vermeye yetkilidir.

 

Toplantıya Çağrı ve Gündem

Madde 18 -

Genel kurul toplantısına çağrı, kural olarak yönetim kurulu tarafından yapılır. Pay sahipleri, azlık, kayyım ve tasfiye memurları tarafından yapılacak çağrılar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantısına çağrı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde ilân edilir. Bu çağrı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır.

Genel Kurul toplantı tarihleri T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ayrıca bildirilir.

Genel Kurulu toplantıya çağırmayla ilgili bildiride toplantı yeri, gün ve saatinin, bildirilmesi ve gündemin verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır.

Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından belirlenir.

Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır.

 

Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi

Madde 19 - Gerek Olağan ve gerek Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşıyamayan toplantı tutanakları geçersizdir.

 

Oy Verme Ve Vekil Tayini

Madde 20 - Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin ve vekillerinin her pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri, kendilerini diğer pay sahiplerine veya dışarıdan tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin oylarını da kullanmaya yetkilidirler.

 

Toplantı ve Karar Nisabı

Madde 21 - Şirket Genel Kurul toplantılarında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 413. maddesindeki yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisabı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun 418 nci maddesindeki hükümlere göre belirlenir.

Ana Sözleşmenin 11. maddesinin 5. fıkrası gereğince yapılacak genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Bu toplantılarda toplantı nisabı aranmaz ve karar oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır. Belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan genel kurul kararları geçerli sayılmaz.

 

İlânlar

Madde 22 - Şirketçe yapılacak İlânlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketin internet sitesinde ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen diğer yerlerde yapılır. Türk Ticaret Kanununun 35/4, 414, 474, 532 ve 1524. madde hükümleri saklıdır.

 

Hesap Dönemi

Madde 23 - Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar, Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

 

Kârın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 24 – Şirket, kar dağıtımı konusunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri, vergiler ve mali yükümlülükler gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan karşılıkların, hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra meydana gelen kârdan;

 • Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1 maddesi gereğince, ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya kadar % 5 Kanuni Yedek Akçe ayrılır.
 • Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü dağıtılır.
 • Yıllık dağıtılabilir kâr, birinci kâr payı dağıtılmasına yetecek miktardan az olduğu veya hesap döneminin zararla kapatıldığı hallerde, Türk Ticaret Kanunu' nun 519/1 ve 522.maddelerinde yer alan düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak kâr payı dağıtımına Genel Kurul' ca ekseriyetle karar verilebilir.
 • Kalan kârın ortaklara ikinci kâr payı olarak dağıtılabileceğine veya Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılacağına Genel Kurul karar verir.
 • Genel Kurul, Şirket memur, müstahdem ve işçilere kardan pay verilmesine karar vermeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu' nun 519/2(c) maddesi hükmü saklıdır.

 • Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, şirket memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu’nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul’ca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

 

Yedek Akçeler

Madde 25 - Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu' nun 519, 521 ve 523. maddelerindeki hükümler uygulanır.

 

Kanuni Hükümler

Madde 26 - Bu Ana Sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve sigorta mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.